امنیت قفل صفحه نمایش گوشی

امنیت قفل صفحه نمایش گوشی

یکی از نگرانی هایی که بسیاری از افراد در مورد تلفن همراه خود دارند این است که امنیت قفل صفحه نمایش گوشی خود را چگونه  ایمن تر کنند.
اگرچه صفحه روی تلفن قفل شده است ، افرادی هستند که می خواهند وارد تلفن دیگران شوند.
این مسئله باعث نگرانی افرادی شده است که ابزاری برای استفاده در داخل تلفن دارند از شناسایی افراد متجاوز استفاده شود. ادامه خواندن “امنیت قفل صفحه نمایش گوشی”